Våre prosjekter

Vi i Spir Oslo har til en hver tid mange prosjekter gående, og de forskjellige kan du lese om på denne siden! Vi er opptatt av mangfold og av å ta vare på byen vår og dens ressurser. Gjennom disse ulike prosjektene vil vi leve opp til dette. Du kan også følge oss på Facebook for å få oppdateringer om smått og stort som skjer hos oss.

Prosjekt lærling;

Lærlinger eller lærekadidater som står i fare for å miste læreplassen sin eller som har utfordringer med å fullføre og bestå læretiden får oppfølging fra Læringsnettverket i Spir. Kandidatene kan få tilbud om norskopplæring, spesialpedagogisk oppfølging eller støtte til å håndtere andre hindringer på veien til fagbrev eller kompetansebevis.

Erasmusplussprosjekt – R.E.Mind;

Prosjektet RE.Mind skal hjelpe elever med å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og verktøy til å gjenkjenne entreprenørskap som en «prosess» snarere enn et «mål». Prosjektet tar derfor sikte på å utvikle en løsning som kan skape et konseptuelt skifte fra å tenke entreprenørskap som «hvordan drive en bedrift» til «hvordan utvikle et bredt sett med kompetanse» som gjelder i alle områder av livet. 

Spir samarbeider i prosjektet med Innovation Hive fra Hellas, Geinnova fra Spania, Exeo lag og Elidea Psicologi Associati fra Italia og Gip Fipan fra Frankrike.

 

 

 

 

Erasmusplussprosjekt - SAS

Prosjektet Supported Apprenticeship Scheme (SAS) er et Erasmus+ samarbeidspartnerskap innen yrkesopplæring og opplæring med varighet fra 2022 til 2024. Prosjektet har som mål å teste ut en nyskapende ordning for å støtte lærlinger med nedsatt funksjonsevne, og forberede dem for overgang og integrering i arbeidsmarkedet. Overgangen fra utdanning til arbeid er ofte en mer komplisert og vanskelig fase for mange unge med funksjonsnedsettelse. Mange unge med funksjonsnedsettelse står i risiko for å bli diskriminert og dermed ekskludert fra arbeidsmarkedet. SAS-prosjektet vil pilotere denne ordningen i fem land (Bulgaria, Hellas, Italia, Norge, Spania). 

Utover å teste ut ordningen i samarbeidslandene er målet å sikre overgangen fra utdanning til arbeid, holdningsfremmende arbeid og øke bevissthet om nettverket av samarbeidsaktører.

Ringer i vannet;

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Spir Oslo har vært aktive siden oppstarten av Ringer i vannet i 2012, og vi er stadig interessert i gode og inkluderende samarbeidsbedrifter.

Samarbeid med NAV og Vi Inkluderer;

Vi er en av tiltaksarrangørene som er med i Vi Inkluderer og får tilgang til stillinger fra NAV og det samarbeidet. Vi inkluderer! er en del av satsingen i regjeringens inkluderingsdugnad. 

I dette prosjektet skal partene i arbeidslivet samarbeide om å få flere inn i arbeidslivet: Arbeidsgiverne får arbeidskraft de har behov for, folk som ikke ligger øverst i søkerbunken får sjansen til varig jobb, og NAV får nødvendig drahjelp i arbeidet med å hjelpe personer med bistandsbehov ut i jobb.

SoCentral og Pådriv;

Spir Oslo er med i SoCentral, og har tilgang til nettverket og kompetansen som er der. SoCentral utvikler og inngår i likeverdige partnerskap med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil finne svar for å utvikle et mer bærekraftig samfunn. For mer informasjon, https://www.socentral.no/

Spir Oslo er partner i Pådriv. Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer. For mer informasjon, https://paadriv.no/

Samarbeid Bydel Stovner;

Et prosjekt for ungdom som har behov for bistand til å få seg jobb eller fullføre en utdanning, for de som ikke har fullført eller bestått alle fag på vidergående skole. Deltakerne finner ut mer om arbeidsmarkedet, yrkesvalg og utdanning. 

Tilbudet baser seg på Supported Employment. Det er et samarbeid med NAV og bydel Stovner.