Våre prosjekter

Våre prosjekter

Vi i Spir Oslo har til en hver tid mange prosjekter gående, og de forskjellige kan du lese om på denne siden! Vi er opptatt av mangfold og av å ta vare på byen vår og dens ressurser. Gjennom disse ulike prosjektene vil vi leve opp til dette. Du kan også følge oss på Facebook for å få oppdateringer om smått og stort som skjer hos oss. 

FUTURE-prosjektet;

Lærlinger som har droppet ut av læreplassen sin eller står i fare for å droppe ut. Dette er ungdommer med ulike utfordringer som trenger bistand til å gjennomføre opplæringsløpet mot fagbrev. Vi har jobbet med 13 lærlinger i 2019, 3 av dem har fått oppfølging i Læringsnettverket og har bestått fagprøve i løpet av året.

Læreplasskurs i samarbeid med Utdanningsetaten;

Avdeling for fagopplæring. Bistand til karriereveiledning, CV, og å finne læreplass for de som har utfordringer med dette på egen hånd. Anbud i Oslo kommune (14 dagers kurs årlig). Ca. 40 ungdommer uten læreplass deltok i 2019. Dette er en målgruppe hvor det er mange ulike utfordringer, og vi har opplevd at flere som deltar på kurset har problemer med å beholde læreplassen og trenger oppfølging av f. eks Future-prosjektet som vi fremdeles jobber med i forhold til en målgruppe som er i ferd med å droppe ut av læreløpet.

Melody internasjonalt prosjekt – Erasmus +;

Melody er et innovasjonsprosjekt (startet 2018) og et samarbeid mellom partnere i fem ulike land inkludert Norge. De andre landene er Italia, Spania, Portugal og Nord-Irland. Formålet er å utvikle metoder som kan brukes i opplæring av personer med lærevansker, som skal føre til at de fullfører påbegynt utdannelse. Vi deltar med to spesialpedagoger fra Læringsnettverket. Det har vært en internasjonal samling hos Spir i løpet av året, og vi har deltatt på en samling i Barcelona.

SoCentral og Pådriv;

Spir Oslo er med i SoCentral, og har tilgang til nettverket og kompetansen som er der. SoCentral utvikler og inngår i likeverdige partnerskap med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil finne svar for å utvikle et mer bærekraftig samfunn. For mer informasjon, https://www.socentral.no/

Spir Oslo er partner i Pådriv. Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer. For mer informasjon, https://paadriv.no/

Karde – støtte til vanlig arbeid;

Arbeidet med å utvikle en nettside til bruk for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv har fortsatt i 2019. 8 VTA-ansatte, to jobbveiledere og en spesialpedagog har vært involvert i prosessen med å lage en god nettside for bruk i eksterne virksomheter gjennom brukertesting og ved å gi tilbakemeldinger og tips. Nettsidene er ment for deltakere som skal jobbe i eksterne bedrifter; som veiledning for arbeidsgivere, veiledere/kollegaer og pårørende og deltakerne selv. Prosjektet avsluttes i 2020.

Ringer i vannet;

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Spir Oslo har vært aktive siden oppstarten av Ringer i vannet i 2012, og vi er stadig interessert i gode og inkluderende samarbeidsbedrifter.

Ung og lovende;

Et prosjekt for ungdom som har behov for bistand til å få seg jobb eller fullføre en utdanning, for de som ikke har fullført eller bestått alle fag på vidergående skole. Deltakerne finner ut mer om arbeidsmarkedet, yrkesvalg og utdanning. Tilbudet baser seg på Supported Employment. Det er et samarbeid med NAV og bydel Stovner.