Personvern

Ved innsending av kontaktskjema eller bestilling via våre nettbutikker har Spir Oslo AS behov for å lagre personopplysninger for å oppfylle avtale eller ved inngåelse av kontrakter. Ref. GDPR-artikkel 6.1C. Vi selger eller leverer ikke videre informasjon om deg. Innsamlet informasjon blir slettet. Ref. GDPR-artikkel 17.1A.

Spir Oslo AS har et eget personvernombud som kan kontaktes på mail her.

Åpenhetserklæring

§ Åpenhetsloven – Åpenhetserklæring Spir Konsern

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold (åpenhetsloven) ble vedtatt 18. juni 2021 og trådte i kraft 1.juli 2022.

Åpenhetsloven stiller krav til at virksomheter som er omfattet av loven, skal utføre og redegjøre for
aktsomhetsvurderinger og besvare konkrete forespørsler om informasjon.

Formålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Spir Oslos samfunnsoppdrag er å bidra til at Oslo blir en mer inkluderende by ved å legge til rette for integrering, mangfold og deltakelse i arbeidslivet for alle, uansett funksjonsnivå.

Sosial og miljømessig bærekraft står sentralt i styringen og utviklingen i Spir. Respekten for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er viktig for oss.

Vi er sertifisert i kvalitetssystemet EQUASS (Europeisk Kvalitetssikringssystem for Sosialtjenester), som ved ekstern revisor sikrer at vi leverer velferdstjenester i henhold til de krav og forventninger som stilles.

For oss er bærekraft en del av virksomhetens strategiske plattform og naturlig integrert i vår virksomhet.
Vi er bevisst på hva som påvirker oss, og hvordan vi kan påvirke verden på en langsiktig og ansvarlig måte.

Spir Oslo er miljøfyrtårnsertifisert, og jobber målrettet med å kontinuerlig redusere bedriftens fotavtrykk og negative innvirkning på miljøet. Spir leverer et bredt spekter av varer og tjenester, og våre produksjoner er tuftet på deltakelse i et anstendig arbeid, med godt arbeidsmiljø og sosial bærekraft i fokus. Vi tar ansvar for å drive etisk produksjon og skape et godt arbeidsmiljø som gir mulighet for vekst og utvikling.

Vi ønsker å påvirke verden i riktig retning ved å samarbeide med bedrifter med en grønn profil, og ta del i bærekraftfokuserte prosjekter og oppdrag.

Spir Oslo eies av Oslo kommune, og er pålagt å følge Oslomodellen så langt det er mulig.
Vi har også prosedyrer for å gjennomføre egne risikovurderinger av om våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialbruk som ikke er bærekraftige eller opptrer i strid med økonomisk lovgivningen.

Spir har retningslinjer og prosedyrer for å sikre at ansatte og tjenestemottakere har anstendige arbeidsforhold, både i vår egen bedrift og hos de bedriftene vi samarbeider med og som ansetter personer som får bistand av oss.
Ansatte i Spir rapporterer avvik på arbeidsforhold som ikke er i henhold til Arbeidsmiljøloven, i vårt avvikssystem TQM.